Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Řídící výbor 27.3.2018

28.3.2018:
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP ORP PODBOŘANY
konaného dne 27. 3. 2018 od 17.00 hodin v kanceláři MAS Vladař, Masarykovo nám. 22, 441 01 Podbořany.

 

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Podbořany bylo svoláno pozvánkou rozeslanou e-mailem všem členům ŘV. Členové ŘV byli dále kontaktováni telefonicky s prosbou o potvrzení účasti. Jednání ŘV se uskutečnilo v v kanceláři MAS Vladař, Masarykovo nám. 22, 441 01 Podbořany.

Osobně přítomní byli dle prezenční listiny tito členové ŘV:

Mgr. Zdenka Lněníčková (MAS Vladař o. p. s.),

Irena Preclíková (DDM Podbořany)

Ing. Karel Honzl (místostarosta města Podbořany)

Mgr. Jana Šipošová (ZŠ Husova, Podbořany)

Iveta Haragová (MŠ Hlubanská, Podbořany)

Mgr. Stanislava Jirásková (ZŠ TGM, Podbořany)

Mgr. Edita Šebesta Langpaulová (OKAP Podbořany, z. s.)

Mgr. Romana Havrdová (rodič, GSOŠ Podbořany, DDM Podbořany)

V souladu s Jednacím řádem ŘV MAP ORP Podbořany byli na základě písemného pověření v zastoupení Bc. Karolíny Šaškové z Krajského úřadu Ústeckého kraje přítomni tito členové ŘV:

Ing. Alexandra Zdeňková (KÚ ÚK, KAP)

V souladu s Jednacím řádem ŘV MAP ORP Podbořany byli na základě písemného pověření v zastoupení Mgr. Zdenky Lněníčkové přítomni tito členové ŘV:

Mgr. Marcela Svejkovská (SOS Lubenec)

Bc. Martin Říhovský (ZUŠ Podbořany)

Zuliko Vychytil (starosta obce Krásný Dvůr)

Monika Zlá (MC Jablíčko z Nepomyšle)

Mgr. Kateřina Procházková (RMC Jonáš, z. s.)

Mgr. Ivana Bejčková (ZŠ a MŠ Krásný Dvůr)

Mgr. Milan Armstark (ZŠ a MŠ Vroutek)

Mgr. Michaela Hofmanová (SZ Krásný Dvůr)

Omluveni byli:

Jiří Chaloupecký (starosta, obec Lubenec)

Ing. Mgr. Romana Klimentová (ZŠ Lubenec)

Mgr. Stanislava Peterková (MŠ Lubenec)

Bc. Vlasta Marková (VÚ, SUP, SŠ Buškovice)

Kateřina Ausbuherová (Volnočasové centrum Bertík)

Jitřenka Beranová (družina ZŠ TGM, Podbořany)

Hosté:

Bc. David Šebesta (MAS Vladař, o. p. s.),

Ing. Josef Ryšavý (MAS Vladař, o. p. s.)

Alexander Olah (MAS Vladař, o. p. s.)

Přítomno bylo 17 z 23 členů ŘV MAP ORP Podbořany, ŘV byl usnášení schopný.

Program jednání:

 1. Schválení programu
 2. Seznámení s dosavadním průběhem projektu MAP ORP Podbořany
 3. Schválení dokumentu MAP
 4. Schválení usnesení o volbě realizátora MAP 2
 5. Schválení usnesení o sloučení území ORP Podbořany a ORP Žatec pro potřeby realizace MAP 2
 6. Plán aktivit MAP ORP Podbořany na II. čtvrtletí 2018
 7. Diskuse

ad 1)                                                                                                                                                                                                                              

Jednání zahájila výkonná manažerka ŘV Mgr. Zdenka Lněníčková. Přivítala přítomné a seznámila je s písemnými pověřeními k zastupování, jež obdržela od členů ŘV, kteří se jednání nemohli osobně zúčastnit. Fyzicky přítomno bylo 8 členů ŘV, v zastoupení Mgr. Zdenky Lněníčkové bylo přítomno 8 členů ŘV, v zastoupení Bc. Karolíny Šaškové byla přítomna 1 členka ŘV, celkem tedy 17

členů ŘV z 23. Výkonná manažerka ŘV konstatovala, že v souladu s Jednacím řádem ŘV MAP OPR Podbořany je ŘV usnášení schopný a seznámila přítomné s programem jednání.

Bylo navrženo doplnit program jednání ŘV o bod 3 (viz výše) – schválení dokumentu MAP.

Pro: 17 (8 přítomných + 9 v zastoupení)                               Proti: 0                                                               Zdržel se: 0

Usnesení:

Program jednání byl schválen v následujícím znění:

 1. Schválení programu
 2. Seznámení s dosavadním průběhem projektu MAP ORP Podbořany
 3. Schválení dokumentu MAP
 4. Schválení usnesení o volbě realizátora MAP 2
 5. Schválení usnesení o sloučení území ORP Podbořany a ORP Žatec pro potřeby realizace MAP 2
 6. Plán aktivit MAP ORP Podbořany na II. čtvrtletí 2018
 7. Diskuse

ad 2)

Přítomní byli dále seznámeni s dosavadním průběhem projektu MAP ORP Podbořany. Výkonná manažerka informovala o činnosti řídícího týmu (RT) projektu a informovala členy ŘV o tom, jakým způsobem probíhá zapojení jednotlivých aktérů MAP a jak je MAP komunikován. Dále informovala o aktivitách realizovaných v rámci budování kapacit MAP (semináře, testování pomůcek). Podrobný popis postupu MAP ORP Podbořany je k dispozici v přiložené prezentaci o průběhu MAP na Podbořansku. Na závěr tohoto bloku výkonná manažerka ŘV přítomné informovala o stále trvající možnosti pořádat v rámci budování kapacit partnerství MAP semináře a školení na témata, která navrhnou partneři, a na setrvalou možnost testovat v rámci budování kapacit nové školní pomůcky. Vyzvala přítomné, aby podpořili kolegy v iniciativě při budování kapacit.

Usnesení:

Přítomní vzali na vědomí informaci o dosavadním průběhu projektu MAP ORP Podbořany.

ad 3)

ŘV byl představen dokument MAP. Tento dokument byl 6. 3. 2018 rozeslán všem členům ŘV k připomínkování. Byl zaslán také všem zřizovatelům škol na území ORP Podbořany a všem partnerům MAP. Do termínu odevzdání připomínek 16. 3. 2018 obdržel zpracovatel MAP pan Olah, který koordinoval činnost pracovních skupin v období od ledna do března 2018, pouze připomínky od obce Petrohrad a od spolku Budíček. Připomínky byly zapracovány a dokument byl znovu zaslán partnerům MAP k prostudování. Pan Olah přítomné stručně seznámil s obsahem MAP. Členové ŘV byly vyzváni k pokládání dotazů před hlasováním o schválení dokumentu MAP: Žádné dotazy směrem ke zpracovateli již vzneseny nebyly. Výkonná manažerka nechala hlasovat o přijetí dokumentu MAP.

Usnesení:

Přítomní schválili znění Místního akčního plánu vzdělávání pro území obce s rozšířenou působností Podbořany na roky 2018–2020.

Pro: 17 (8 přítomných + 9 v zastoupení)                               Proti: 0                                                               Zdržel se: 0                  

ad 4)

Výkonná manažerka seznámila přítomné s tím, že na projekt MAP ORP Podbořany bude navazovat projekt MAP II, který kromě další plánovací fáze bude obsahovat již i realizační fázi společných projektů spolupráce. Seznámila je s tím, že MAS Vladař, o. p. s. má opět zájem být realizátorem navazujícího projektu. Tento fakt prezentovala výkonná manažerka ŘV již na setkání zřizovatelů v rámci jednání Svazku obcí Podbořansko, kde byl vysloven předběžný souhlas zřizovatelů s tím, aby MAS Vladař, o. p. s. byla realizátorem projektu. Přítomní byli vyzváni k vznášení dotazů k tomuto bodu. Žádné dotazy nebyly vzneseny, proto výkonná manažerka nechala hlasovat o souhlasu ŘV MAP ORP Podbořany s tím, že realizátorem navazujícího projektu MAP II bude opět MAS Vladař, o. p. s.

Usnesení:

Přítomní schválili, že realizátorem navazujícího projektu MAP II bude MAS Vladař, o. p. s.

Pro: 17 (8 přítomných + 9 v zastoupení)                               Proti: 0                                                               Zdržel se: 0

ad 5)

Výkonná manažerka seznámila přítomné s tím, že MAS Vladař, o. p. s. může v navazujícím MAP II realizovat pouze dva projekty, a proto se pro potřeby MAP II navrhuje sloučení území ORP Podbořany a ORP Žatec do jednoho celku. Přítomní byli vyzváni k vznášení dotazů k tomuto bodu. Žádné dotazy nebyly vzneseny, proto výkonná manažerka nechala hlasovat o souhlasu ŘV MAP ORP Podbořany s tím, že pro potřeby MAP II dojde ke sloučení území ORP Podbořany a ORP Žatec do jednoho celku.

Usnesení:

Přítomní schválili, že pro potřeby MAP II dojde ke sloučení území ORP Podbořany a ORP Žatec do jednoho celku.

Pro: 17 (8 přítomných + 9 v zastoupení)                               Proti: 0                                                               Zdržel se: 0

 

ad 6)

Ing. Honzl: Popřál MAS Vladař, o. p. s., aby se jí dařilo naplnit cíle MAP a aby na stávající projekt akčně navázala projektem MAP II.

Bc. Šašková: Informovala o výstupu KAP – databázi pomůcek k testování, které mohou školy v rámci KÚ ÚK využívat.

                         Zápis zpracovala:                                                                                                                      Zápis ověřila:

 

.................................................................................                                                                ......................................................................................

                   Mgr. Zdenka Lněníčková                                                                                                  Mgr. Edita Š. Langpaulová

(výkonná manažerka ŘV MAP ORP Podbořany)                                                                     (předsedkyně ŘV MAP ORP Podbořany)

 

 

 

 

                                                                                                                                                 ......................................................................................

                                                                                                                                                                          Mgr. Jana Šipošová

                                                                                                                                                       (místopředsedkyně ŘV MAP ORP Podbořany)

 

V Podbořanech dne 27. 3. 2018

Přílohy :

Článek vyšel : 28.3.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)