Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

O projektu

Projekt OP VVV reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000405

Název: MAP ORP Podbořany

Datum začátku realizace: 1.8.2016

Realizátor: MAS Vladař o.p.s., ič: 264 04 818 , web: www.vladar.cz

Projekt je realizován na základě projektové žádosti vě výzvě č. 02_15_005 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), více info: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

Společným plánováním a sdílením aktivit v území ORP Podbořany chce projekt přispět k naplňování dlouhodobého záměru zkvalitňování vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na území ORP Podbořany. Díky úspěšné realizaci projektu dojde k zlepšení kvality vzdělávání ve školách, zlepší se spolupráce formálního i neformálního vzdělávání a ostatních služeb pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Projektový tým

Klíčové aktivity projektu

Pracovní skupiny

Jaký problém projekt řeší?

Projekt má za cíl zastavit rozevírající se nůžky v kvalitě vzdělávání na venkově a ve velkých městech. Území v kterém je projekt realizován je často označováno za periferii a v podobném duchu je s ním jednáno. Projekt bude systémově řešit zkvalitňování vzdělávání na území ORP Podbořany. V území chybí funkční partnerství škol a dalších aktérů ve vzdělávání. Nedochází k diskusi zamýšlených změn a jejich dopadů, direktivně jsou území diktovány aktivity které nemají v daném místě a čase efekt na sledovaný záměr. Zadávané aktivity nejsou zcela přijímány, nedochází k jejich dostatečnému pochopení a aplikaci v řešeném území. Není dostatečně koordinována spolupráce školských zařízení se zřizovateli ani zaměstnavateli. Neexistuje společný koordinovaný plán investic do zkvalitňování infrastruktury pro vzdělávání který by zabezpečil efektivní využití finančních prostředků do všech oblastí vzdělávání. Absolventi škol nejsou připravováni dle potřeb zaměstnavatelů a jako zájemci o zaměstnání nesplňují jejich požadavky. I přes velkou nezaměstnanost tu existuje nabídka volných pracovních míst na které zaměstnavatelé obtížně hledají kvalifikované zaměstnance.

Jaké jsou příčiny problému?

 Legislativní změny, rostoucí administrativní nároky na školy, opatření a aktivity nereflektují potřeby škol a jsou zapříčiněny odtržením úředníků nadřazených orgánů od praxe učitelů ze škol na území ORP Podbořany. Z regionu funguje jen velmi omezeně komunikace s vyššími patry řídící struktury. Je zřejmé, že není možné komunikovat se všemi školami v území paralelně, zároveň je nevhodné vyřazení z procesů příprav a plánování ty, na které bude mít výsledek největší a zásadní dopad.
Nezapojení škol a jejich pracovníků do těchto procesů vede k neefektivnímu cílení aktivit i dotačních pobídek, špatné interpretaci statistických dat, nevhodným použitím metod v daném místě i když v jiných podmínkách fungují. Ze strany škol vzniká odpor k navrhovaným změnám, nepochopení vizí. Paušální nesouhlas s postupy vyššího orgánu následně paralyzuje i zavádění potřebných reforem a inovací. Je jen malá snaha odbourávat předsudky přirozenou cestou - poznáním, kvůli nesystémovosti se stále více nasazuje silové řešení vedoucí k dalšímu zhoršení celé situace.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu MAP je vytvoření platformy, která má zmapované potřeby pro kvalitní vzdělávání, shoduje se na jejich důležitosti, ví jakým způsobem je řešit a má zájem je řešit společně. Vytvoření funkčního partnerství základních škol, mateřských škol, zřizovatelů takových zařízení, subjektů neformálního vzdělávání, zaměstnavatelů ale i rodičů a žáků samotných. Má dostatečné kapacity, je ochotná pomáhat slabším a klade důraz na dosažení cíle. Výsledkem bude zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.
Cíl: Jedno partnerství, min. 70% zapojených Zš a Mš z území ORP Podbořany - do konce roku 2016.

Cílem projektu je příprava akčního plánu zkvalitňování vzdělávání dětí do patnácti let na území ORP Podbořany do r. 2020. Zhodnocení aktuálního stavu, zjištění potřeb a jejich prioritizace, nalezení vhodných řešení a nástrojů včetně naplánování jejich realizace.
Cíl: Jeden vytvořený a odsouhlasený dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP Podbořany - do 31. 8. 2018.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Hlavní změnou, kterou by měl projekt MAP přinést, je velké kvalitativní zlepšení v oblasti vzdělávání dětí. Kvalita zlepšení se dotýká mnoha oblastí - zkvalitnění výuky, zvýšení zájmu a motivace pedagogů, posílení hodnoty instituce školy jako celku, zlepšení koordinace v rámci schválených plánů integrované strategie rozvoje území, ale i účelný plán využití finančních prostředků na modernizaci a vybavení škol koordinovaný pro celé území.  Ve finálním důsledku dojde k rozvoji motivující kultury zaměřené na maximální úspěch každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy a partnerství.
V území ORP Podbořany funguje partnerství škol. Klíčové oblasti rozvoje vzdělávání mají své lídry. Osoby v území, se kterými může kterýkoli kolega konzultovat řešení nově identifikovaných potřeb. Zapojení partneři projektu si rozšířili kompetence a orientují se v základech problematiky v daných oblastech díky aktivitě budování znalostních kapacit, sdílení zkušeností a přenosu informací z řídících orgánů.
Partnerství je dlouhodobě udržitelné, poskytuje dostatečnou oporu všem zúčastněným subjektům. Spojuje jednotlivé subjekty z území ORP Podbořany ke spolupráci s jasným cílem - objevit a zapojit lídry dalších oblastí rozvoje vzdělávání, motivovat a vychovat je k samostatné práci ve prospěch celku. Jsou zavedeny principy komunitního akčního plánování na úrovni škol i celého ORP Podbořany, zlepšena spolupráce a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a zlepšena spolupráce s rodiči.
Nedílnou součástí očekávaných změn je spolupráce se zaměstnavateli, kteří budou specifikovat
potřeby na kvalifikací absolventů hlásicích se do zaměstnání a školy budou tyto potřeby reflektovat. Ve spolupráci se zaměstnavateli budou představovány možnosti budoucího zaměstnání žákům i rodičům s cílem zbavovat je předsudků vůči některým "neatraktivním" profesím a zároveň je motivovat k dosažení co nejlepšího vzdělání.
 

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Aktivity projektu jsou složeny z klíčových aktivit a jejich podkativit. Před samotnou realizací projektu byla už realizována i přípravná aktivita.
Struktura klíčových aktivit a podaktivit:
0) Příprava projektu
- Sestavení projektového týmu
- Sestavení partnerství
- Agregovaný MAP
1) Akční plánování
A) Rozvoj partnerství
- setkávání, výměna zkušeností
B) Dohoda o prioritách
- Analýza
- Strategický rámec MAP
- Investiční priority
C) Akční plánování
- Sestavení akčního plánu
D) Budování znalostních kapacit
- Vzdělávací aktivity
- Aktivity spolupráce
2) Evaluace
- Průběžná evaluace
- Závěrečná Evaluace
3) Řízení MAP
- Identifikace dotčené veřejnosti
- Základní struktura partnerství
- Komunikační strategie
4) Řízení projektu
- finanční a projektový management
- vykazování etap projektu ŘO
- závěrečná zpráva a vyúčtování

Popis realizačního týmu projektu

Realizační tým projektu se bude skládat z řídícího výboru, administrativního týmu a odborného týmu.
Řídící výbor je hlavním orgánem MAP, na svém prvním společném setkání si volí předsedu.
Administrativní tým je tvořen projektovým manažerem a věcným manažerem. Projektový manažer komunikuje s ŘO, řídí projekt, komunikuje s účetní firmou a organizací žadatele. Je zodpovědný za plnění aktivit, dodržování termínů a dosažení plánovaných cílů. Věcný manažer, koordinátor - řídí partnerství MAP, koordinuje další klíčové aktivity, píše dokument MAP z podkladů dodaných odborným týmem. Je v úzkém kontaktu s odborným týmem, dohlíží na plnění časového plánu pracovních skupin. Komunikuje se všemi partnery projektu. Administrativní tým připravuje podklady pro jednání Řídíciho výboru a zajišťuje prezentaci výstupů, monitoruje průběh realizace projektu MAP, připravuje monitorovací zprávy a podklady pro evaluaci.
Odborný tým je zodpovědný za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů. Tvoří jej odborný manažer, pracovní skupiny a podpůrné pozice asistenta a analytika. Odborný tým bude pro partnerství zpracovávat návrh aktivit řešící vybrané priority, součástí výstupů bude i jejich prezentace formou workshopů. Členové odborného týmu budou pořádat workshopy a prezentovat výsledky na webovém portále. Vedoucí pracovních týmů a jejich členové se budou aktivně podílet na budování znalostních kapacit na řešeném území dle schváleného plánu řídícím výborem, který bude sestaven dle požadavků a priorit území. Prozatím přikládáme přehled plánovaných vzdělávacích aktivit. Členové odborného týmu získají v průběhu projektu pozici lídrů ve svém oboru a ostatní pedagogičtí pracovníci budou mít možnost s nimi konzultovat své záměry. Předpokládáme sestavení 6 pracovních skupin, 3 s tématem povinných oblastí a další 3 prioritní tématické oblasti odsouhlasené řídícím výborem.
 

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Výstupy projektu budou distribuované dle komunikační strategie schválené řídícím výborem. Základním kritériem jsou principy otevřenosti a transparentnosti. Budou probíhat setkávaní partnerství, pracovní skupiny, vzdělávací aktivity i rozhovory a výzkumy. Bude provozován webový portál projektu s rozdělením informačních stránek dle jednotlivých typů zapojené veřejnosti. Zájemci budou informováni o změnách a aktualitách prostřednictvím emailového newsletru. Zvažována je možnost "papírové formy" zpravodaje. Nezastupitelnou roli v komunikační strategii budou mí také sociální sítě a možnost interaktivního vstupu do diskusí. Počítáme se zapojením místních médií, dílčí výsledky budou prezentovány formou tiskových zpráv, součástí oslovovaných budou i obecní zpravodaje.
 

V čem je navržené řešení inovativní?

Základní inovací je koncepční změna, projekt MAP ORP Podbořany není jen lokální akcí, je součástí plošné snahy o zapojení všech aktérů a uživatelů ve vzdělávání do plánování. Důraz na důkladné zjištění skutečných potřeb a problémů a návrh jejich efektivního řešení odspodu.
Další inovací je budování znalostních kapacit území, tedy příprava a předávání znalostí pedagogů pedagogům v regionu. Vzdělávání v oblastech které budou následně školy a další aktéři řešit prostřednictvím navazujících projektů povede k správnému výběru aktivit řešící skutečný problém a ne jen sepsání projektu pro projekt k vyčerpání přidělené alokace.
Důrazem na smysluplnou spolupráci projekt propojí školy a partnery, navzájem by se měli přestat vnímat jako konkurence a více si pomáhat.

Stránky v této kategorii: Projektový tým, Klíčové aktivity projektu, Pracovní skupiny, Zapojené subjekty MAP ORP Podbořany