Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Klíčové aktivity projektu

Klíčové aktivity projektu:

Řízení projektu

Řízení projektu probíhá po celou dobu realizace projektu a je stěžejní aktivitou projektu. Odpovědnost
za realizaci projektu zajišťuje příjemce prostřednictvím Realizačního týmu (RT),který řídí hlavní manažer
projektu. RT bude členěn na administrativní tým (AT),který odpovídá za soulad realizace projektu s
výzvou, žádostí a rozhodnutím ŘO, za komunikaci s ŘO, publicitu projektu a jeho zastupování navenek,
za finanční toky projektu a vytváří zázemí pro odborný tým (OT). OT je zodpovědný zejména za věcné
plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů projektu, řídí chod Partnerství MAP, jeho PS, svolává
ŘV MAP, organizuje plánování v PS MAP a plánování na školách, organizuje workshopy s rodiči, školami a
zřizovateli, organizuje vzdělávání partnerů MAP, zajišťuje přenos informací ve struktuře Partnerství a
šíření informací z MAP v území, hledá a koordinuje místní lídry, organizuje a zajišťuje aktivity
implementace MAP I. Členové RT odpovídají především za realizaci povinných aktivit KA2 - Rozvoj a
aktualizace MAP a KA3 - Evaluace amonitoring MAP, KA4 - Implementace. Za tyto činnosti zodpovídají
hlavnímu manažerovi projektu. RT poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci
celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP. Cílem KA1 je nastavit předem postupy řízení
projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Očekáváným výsledkem KA1
budou kvalitně řízené a realizované aktivity KA2 a KA3 a KA4 administrativní podpora procesu MAP.
Dosažení výsledku této aktivity bude dokládáno předložením - Průběžné zprávy o realizaci projektu a
Závěrečná zpráva o realizaci projektu.

Rozvoj a aktualizace MAP

Po aktualizaci složení Řídícího výboru a partnerství a PS bude s členy dohodnuta forma a četnost schůzek
Partnerství MAP,
ŘV a PS, plánovacích skupin ve školách a WS pro zřizovatele, školy a rodiče, a představen plán
implementace MAP I a vzdělávacích aktivit pro partnery.
6 tematických PS se bude scházet alespoň 1x za 2 měsíce. Předmětem schůzek bude
a) pokračování v plánování: revize analytické části MAP I, aktualizace Strategického rámce a návrh MAP
II, vše 2x za projekt,b) monitoring plnění cílů MAP I, organizace a realizace aktivit z MAP I (WS, exkurze, semináře, nákupy a
demonstrace pomůcek, platformy sdílení),
c) konkretizace poptávky a realizace dalšího vzdělávání, neobsaženého v MAP I, nákup pomůcek k
testování. K 6 PS přibude PS pro financování, jež bude dostávat od tematických PS průběžně výstupy z
plánování a hledat zdroje financování plánovaných opatření. PS budou sbírat i podklady ze škol, v nichž
bude probíhat souběžně tvorba plánu školy nebo sběr potřeb a reflexe potřeb školy, a tyto podklady
budou zapracovávat do MAP. Školní plánovací skupiny se budou scházet alespoň 1x za školní rok formou
diskuzního setkání a budou doplněny dotazníky pro vedení škol a pedagogy, PS pro financování v částí
vytváření návrhové části MAP. Školní skupiny budou mít své vedoucí, ti budou členy RT projektu. Každá
tematická PS bude mít svého garanta. Garanti PS nemusí být zároveň vedoucí školních plánovacích
skupin. 2x ročně budou tyto skupiny seznamovat se svojí agendou a vykonanou prací celé Partnerství,
ačkoli zápisy ze skupin budou rozesílány všem průběžně. Minimálně 4x je uspořádáno facilitované
setkání rodičů, zástupců škol a zřizovatelů.
2x ročně se sejde ŘV Partnerství, aby činnost ve skupinách kontroloval a usměrňoval. ŘV má jako jediný
orgán MAP schvalovací právo a odpovědnost. Veškerá komunikace bude probíhat dle na začátku
projektu sestaveného komunikačního plánu. Všechny úrovně, skupiny a aktivity MAP budou řízeny
odbornými koordinátory MAP.

Evaluace a monitoring MAP

Aktivita bude probíhat po celou délku projektu a bude rozdělena na
a) evaluaci projektových aktivit ajejich řízení RT,
b) monitoring plnění MAP I.
Evaluace projektových aktivit a řízení procesů MAP bude probíhat dle dohodnuté struktury v začátku
projektu. Použitými metodami bude hodnotící dotazník pro partnery, diskuzní evaluace v Partnerství, v
jeho PS a v ŘV MAP a průběžný sběr podnětů od partnerů. Hodnocení bude formou sebeevaluačních
zpráv a výstupů z dotazníku. Na zprávách bude pracovat celý RT. Monitoring plnění MAP I bude probíhat
na pravidelných schůzkách tematických PS. Lze jej rozdělit na monitoring plnění cílů plánu obecně a na
monitoring implementace MAP prostřednictvím MAP II.
Výstupem bude 1x ročně zpráva o plnění MAP I. Dále formou ZoR.

Implementace MAP I

Podstatou KA je přispět k naplnění vybraných cílů MAP I, které nelze naplnit z jiných výzev a těch,
kterých má být dosaženo společnými aktivitami partnerů v území. KA bude pod vedením odborných
koordinátorů zajištěna celým RT a bude obsahovat tyto podaktivity, v PŘEDPOKLÁDANÉM počtu:
4.1 Minimálně 24 seminářů:
spolupráce PP a dalších PP a AP v MŠ a ZŠ, rozvoj (pre)matematické a (pre)čtenářské gramotnosti v MŠ
a ZŠ, moderní výuky matematiky na ZŠ, tandemová výuka a práce v půlených třídách, vzdělávání AP na
ZŠ, rozvoj občanských kompetencí žáků ZŠ, podpora žákovských parlamentů/vzdělávání koordinátorů ŽP,
práce PP s ICT, kariérové poradenství, vzdělávání jazykářů, vzdělávání nejazykářů v užívání cizího jazyka,
WS vedení čtenářského kroužku, podpora žákovských parlamentů a další témata dle aktuálních potřeb
partnerství
4.2 70 exkurzí : zaměřené na rozvoj matematické pregramotnosti dětí v MŠ, rozvoj občanských a
sociálních kompetencí žáků ZŠ, rozvoj podnikavosti žáků ZŠ, rozvoj technického, polytechnického a
enviromentálního vzdělávání vzdělávání, exkurze k zaměstnavatelům
4.3 2 aktivity sdílení: platforma spolupráce MŠ, ZŠ a NNO při práci s dětmi se SVP a dětmi ze SVL,
platforma odborné spolupráce pedagogů přírodovědných a technických oborů, rozvoje polytechnického
vzdělávání
4.4 1 kroužek - polytechnický kroužek na pro žáky ZŠ,
4.5 60 pomůcek k vyzkoušení a demonstraci na platformě MAP: pomůcky pro práci s dětmi se SVP v MŠ,
na rozvoj (pre)matematické a (pre)čtenářské
gramotnosti, výuku cizích jazyků; polytechnické vzdělávání a rozvoj každého žáka4.6 program polytechnického vzdělávání pro MŠ a nižší stupeň ZŠ pro rozvoj technických dovedností a zájmu o technické vzdělávání

V projektu bude podpořeno nejméně 120 pedagogů ze 30 škol
Konkrétní termíny aktivit budou dojednávány v PS a na ŘV MAP.

 


 

Aktivity projektu jsou složeny z klíčových aktivit a jejich podkativit. Před samotnou realizací projektu byla už realizována i přípravná aktivita.


Struktura klíčových aktivit a podaktivit:

0) Příprava projektu
- Sestavení projektového týmu
- Sestavení partnerství
- Agregovaný MAP


1) Akční plánování
A) Rozvoj partnerství
- setkávání, výměna zkušeností
B) Dohoda o prioritách
- Analýza
- Strategický rámec MAP
- Investiční priority
C) Akční plánování
- Sestavení akčního plánu
D) Budování znalostních kapacit
- Vzdělávací aktivity
- Aktivity spolupráce

2) Evaluace
- Průběžná evaluace
- Závěrečná Evaluace

3) Řízení MAP
- Identifikace dotčené veřejnosti
- Základní struktura partnerství
- Komunikační strategie

4) Řízení projektu
- finanční a projektový management
- vykazování etap projektu ŘO
- závěrečná zpráva a vyúčtování