Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Jednání Řídícího výboru MAP2 26.11.2018

27.11.2018:
Dne 26.11.2018 se od 15:30 hod konalo jednání Řídícího výboru MAP2 v zasedací místnosti MÚ v Žatci.

  

Program jednání:
1. Přivítání účastníků a zahájení jednání
2. Představení projektu Místní akční plán Podbořansko – Žatecko (dále jen MAP2)
3. Volba předsedy a místopředsedy Řídícího výboru MAP2
4. Schválení Statutu Řídícího výboru MAP2
5. Schválení Jednacího řádu Řídícího výboru MAP2
6. Schválení organizační struktury projektu MAP2
7. Schválení Komunikačního plánu MAP2
8. Schválení Memoranda o spolupráci projektu MAP2
9. Různé

1. Zahájení jednání
Pan Olah, koordinátor plánování projektu MAP2, přivítal přítomné členy a zahájil jednání
Řídícího výboru MAP2.
2. Představení projektu MAP2
Pan Olah dále představil v krátké prezentaci projekt MAP2. Projekt MAP2 navazuje na
předchozí projekt MAP. Řídící výbor projektu MAP byl rozšířen v souladu s Postupy MAP II –
Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání. Projekt MAP2 je oproti
předchozímu projektu čtyřletý. Projekt tvoří čtyři základní aktivity:
I. Řízení projektu
II. Plánování
III. Evaluace
IV. Implementace aktivit MAP
Dále pan Olah vysvětlil přítomným členům, jaké jsou kompetence Řídícího výboru v souladu
s Postupy MAP II. V závěru byla představena organizační struktura projektu. Organizační
struktura je tvořena realizačním týmem projektu, řídícím výborem projektu a šesti

tematickými pracovními skupinami dle předchozího projektu, které doplňuje nová pracovní
skupina pro financování. Pan Olah vysvětlil, čemu slouží skupina pro financování. Pracovní
skupina pro inkluzivní vzdělávání se nově jmenuje Rovné příležitosti.
Tematické pracovní skupiny:
1. Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
3. Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního
povědomí a vyjádření dětí a žáků
4. Rovné příležitosti
5. Matematická a digitální gramotnost na základních školách
6. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém a enviromentálním vzdělávání a kariérové poradenství v základních
školách.
7. Rovné příležitosti

3. Volba předsedy a místopředsedy Řídícího výboru MAP2
Volba předsedkyně ŘV MAP2
Návrh: Řídící výbor schvaluje na post předsedkyně ŘV MAP2 Mgr. Zdeňku Hamousovou.
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Volba místopředsedkyně ŘV MAP2
Návrh: Řídící výbor schvaluje na post místopředsedkyně ŘV MAP2 Mgr. Zdeňku Lněníčkovou.
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Schválení Statutu Jednacího řádu MAP2
Státu obdržel každý člen ŘV předem prostřednictvím elektronické pošty a nebyla vznesena
žádná připomínka.
Návrh: Řídící výbor schvaluje předložený statut ŘV MAP2.
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Schválení Jednacího řádu MAP2
Návrh Jednacího řádu obdržel každý člen ŘV předem prostřednictvím elektronické pošty a
nebyla vznesena žádná připomínka.
Návrh: Řídící výbor schvaluje předložený Jednací řád ŘV MAP2.
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Schválení organizační struktury projektu MAP2
Návrh: Řídící výbor schvaluje návrh organizační struktury projektu MAP2
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Schválení komunikačního plánu projektu MAP2
Návrh: Řídící výbor schvaluje návrh Komunikačního plánu projektu MAP2
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. Schválení Memoranda o spolupráci MAP2
Pan Olah upozornil předsedkyni výboru, že materiál nebyl odeslán předem dle Jednacího
řádu všem členům ŘV. Předsedkyně navrhla neprojednávat Memorandum o spolupráci. Bude
projednáno na dalším jednání ŘV.

9. Různé
Předsedkyní byla vznesena připomínka k promítnutému Memorandu o spolupráci MAP2.
V bodě, který vymezuje rozsah spolupráce jsou uvedeny pouze čtyři základní oblasti namísto
šesti. Pan Olah přislíbil, že připomínku do dokumentu zapracuje před odesláním návrhu všem
členům ŘV.
Pan Ing. Ryšavý, zástupce realizačního týmu projektu, zodpověděl dotazy ohledně aktuálních
výzev IROP a nutnosti aktualizace Strategického rámce a dohody o investičních prioritách.
Zástupci ředitelů škol vznesly dotaz ohledně realizace exkurzí v rámci projektu MAP2. Ze
strany realizátora projektu se bude čekat na prostředky a není tak možné realizovat exkurze
již v začátku projektu. Nejbližší termín je únor/březen 2019.
Paní Renata Janků, zástupkyně zaměstnavatelů, seznámila přítomné o možnosti využití
autobusů v rámci průmyslové zóny triangle.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 27.11.2018, počet zobrazení : ( tento měsíc)