Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis ze semináře Rovné příležitosti 20.5.2019

28.5.2019:
Seminář se konal v pondělí 20. 5. 19 od 10,00 hod v Galerie Sladovna Žatec, Masarykova 356.
Lektorka - Mgr. Dana Forýtková

 

Oslovili jsme zástupce zřizovatelů, ředitele škol, pedagogické pracovníky, pracovníky s dětmi a mládeží i pracovníky poradenských zařízení, proto, aby mohlo proběhnout nejen předávání zkušeností a informací, ale také pod vedením renomované lektorky odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí, směřovaná zároveň na jednotlivé subjekty.

Celý seminář byl zaměřen na podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Začátek byl věnován jednotlivé terminologii a následně změnám v legislativě Školského zákona § 16. Problematiku žáků s SVP a žáků nadaných řeší novela Školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhl. č. 27/2016 Sb.

Škola vytváří Plán pedagogické podpory, který velmi stručně popisuje úpravy ve způsobech práce se žákem. Podpora v prvním stupni podpůrných opatření probíhá ve 2 fázích – přímá podpora ve výuce a plán pedagogické podpory. Podpora prvního stupně se stanovuje tak, aby bylo možné průběžně vyhodnocovat efektivitu zvolené strategie při práci se žákem. Pokud nedojde k pozitivním změnám v práci se žákem, je vhodné doporučit rodičům nebo zákonným zástupcům, aby požádali o vyšetření žáka školským poradenským zařízením. Byly zmíněny různé varianty školních poradenských pracovišť i formy metodické podpory ŠP pro učitele – individuální konzultace, skupinové konzultace, pozorování, náslechy, supervize, společná práce se třídou, vzdělávací semináře.

 Spolupráce s rodiči žáka je zakomponována již od prvního stupně podpory. Jedná se o oblast domácí přípravy, zajištění zpětné vazby mezi rodičem a učitelem, zprostředkování mimoškolních aktivit a vzájemná dohoda mezi učitelem a rodičem na motivaci žáka. Role školy je především při zajišťování podmínek pro účinné nastavování podpůrných opatření (mechanismy komunikace uvnitř školy, sjednocení základní filozofie přístupu k žákům s SVP, realizace společných jednání mezi školou, učitelem a rodičem, příp. žákem, materiální podpora, podpora kompetencí učitele).

Následně se mluvilo tom, jak se stanovují stupně podpůrných opatření. Je jich celkem 5 – byly specifikovány jednotlivé rozdíly i následná nápravná opatření.

Další část semináře byla věnována jednotlivým pozicím, které přicházejí do kontaktu s ŠVP a jejich rolím. Jedná se o výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa, školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga. Byly rozebrány jejich poradenské, metodické, informační a koordinační činnosti. U asistenta pedagoga se lektorka zaměřila na popis přímé a nepřímé pedagogické činnosti.

Po celou dobu semináře probíhala mezi jednotlivými účastníky bouřlivá diskuze – většinou se jednalo o dotazy z praxe, o sdílení poznatků při implementaci různých pravidel, o předávání zkušeností, také ale i o dotazy ohledně nesrovnalostí a nepochopení.

Paní lektorka všechny dotazy zodpovídala ke všeobecné spokojenosti, zároveň sama byla nadšená z aktivního přístupu všech zúčastněných i ze vzájemné motivovanosti.

Předběžně bylo domluveno další setkání ohledně kritérií hodnocení.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 28.5.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)