Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z jednání Řídícího výboru 10.6.2019

19.6.2019:
Setkání Řídícího výboru MAP2 se uskutečnilo 10.6.2019 od 15:30 ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci.

 

Program jednání:

 1. Informace o projektu MAP2 – první rok realizace
 2. Hlasování o členství zástupce Agentury pro sociální začleňování v ŘV
 3. Postup pro zadávání požadavků – exkurze, vzdělávání, pomůcky
 4. Hlasování o záměru realizace vzdělávání s vyšší finanční náročností
 5. IROP – výzva MAS Vladař, o. p. s. , informace o výzvě
 6. Strategický rámec a Dohoda o investičních prioritách
 7. Hlasování k dokumentu Strategický rámec a Dohoda o investičních prioritách
 8. Různé

 

 

 1. Zahájení jednání / Informace o projektu MAP2 – první krok realizace

Pan Olah, koordinátor plánování projektu MAP2, přivítal přítomné členy a zahájil jednání Řídícího výboru MAP2. Představil přítomným členům ŘV a hostům program jednání ŘV. Pan Olah představil souhrnné informace o prvním roce realizace projektu MAP2 – viz. Příloha zápisu – prezentace první rok MAP2.

 

2. Hlasování o členství zástupce Agentury pro sociální začleňování v ŘV

 

Pan Olah seznámil přítomné členy ŘV a hosty s výsledky jednání se zástupci Agentury pro sociální začleňování. Dle postupů MAP2 je realizační tým povinen spolupracovat s Agenturou pro sociální začleňování, pokud působí v jedné z obcí v ORP v místě realizace projektu. Město Žatec podepsalo s Agenturou pro sociální začleňování memorandum o spolupráci. Předsedkyně ŘV, paní starostka Hamouzová, tuto informaci potvrdil a uvedla, že 19.6. je plánováno první setkání s Agenturou.

Pro nepřítomnost zástupce Agentury pro sociální začleňování byl bod o hlasování o členství zástupce ASZ odložen na příští jednání. Zástupce ASZ obdrží zápis z jednání a prezentace z jednání. Pan Olah představil některé konkrétní body spolupráce s ASZ, především o výměně dat a využití analytických podkladů, které bude ASZ v Žatci zpracovávat.

 

 

3. Postup pro zadávání požadavků – exkurze, vzdělávání, pomůcky

Postup pro zadávání požadavků – exkurze, vzdělávání, pomůcky – pan Olah představil členům a hostům postup pro realizaci aktivity KAIV – viz prezentace z jednání.

 

4. Hlasování o záměru realizace vzdělávání s vyšší finanční náročností dle realizátora projektu

V souvislosti s představeným postupem v bodě 3 jednání ŘV bylo hlasováno o realizaci vzdělávání s vyšší finanční náročností ze strany dodavatele vzdělávání.

 

Návrh: Řídící výbor schvaluje realizaci vzdělávání s vyšší finanční náročností ze strany dodavatele v tématu Kritického myšlení ve čtenářské gramotnosti.

 

PRO:17PROTI: 0ZDRŽEL SE: 0

 

Návrh: Řídící výbor schvaluje realizaci vzdělávání s vyšší finanční náročností ze strany dodavatele v tématu Feursteinova metoda

 

PRO:17PROTI: 0ZDRŽEL SE: 0

 

 

5. IROP – výzva MAS Vladař, o. p. s. , informace o výzvě

Paní Nipauerová z MAS Vladař, o. p. s. Představila v prezentaci možnosti čerpání prostředků z výzev IROP a Programu rozvoje venkova. Viz. Prezentace z jednání.

 

 

6. Strategický rámec a Dohoda o investičních prioritách

Pan Olah představil aktualizovaný dokument Strategický rámec a Dohodu o investičních prioritách a informoval přítomné členy a hosty ŘV o postupu aktualizace. V případě schválení dokumentu bude zaslán spolu se zápisem jednání jako příloha zápisu a bude možné se k němu dle statutu a jednacího řádu ŘV vyjádřit do 7 dnů. Poté bude zápis i s přílohou předložen předsedkyni ŘV k podpisu.

 

 

 

7. Hlasování k dokumentu Strategický rámec a Dohoda o investičních prioritách

Návrh: Řídící výbor schvaluje návrh Strategický rámec a Dohodu o investičních prioritách

PRO:  17                                                     PROTI: 0                                               ZDRŽEL SE: 0

 

 

8. Různé

 

 

Přílohy:

 1. Prezenční listina
 2. Prezentace projektu MAP2 – první rok realizace
 3. Prezentace výzev IROP
 4. Strategický rámec a Dohoda o investičních prioritách

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 19.6.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)