Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z jednání pracovní skupiny Předškolní vzdělání z 9.11.2016

10.11.2016:
Dne 9.11.2016 se konala od 16:00 hod v MC Jablíčko Nepomyšl první schůzka pracovní skupiny Předškolní vzdělání.

 

Pozvány byly všechny ředitelky MŠ na území ORP Podbořany, všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci MŠ v území ORP Podbořany, na které byly k dispozici kontakty nebo které se podařilo kontaktovat prostřednictvím již zapojených partner MAP, dále všichni zástupci neziskových organizací z území ORP Podbořany, o nichž členové RT věděli buď z osobní zkušenosti nebo z doslechu, že se nějakým způsobem věnují předškolním dětem a dále všichni zástupci zřizovatelů MŠ a území ORP Podbořany. Pozvánka byla dále prezentována na webu projektu www.vzdelavani-podboransko.cz.

Přítomní (viz prezenční listina) byli seznámeni s tím, co je to MAP a se základními postupy MAP. Byla jim detailně vysvětlena role PS v procesu akčního plánování. Bylo zdůrazněno, že MAP má vznikat způsobem „zdola nahoru“, tj. že bez pomoci pedagogů a lidí z praxe nelze připravit funkční MAP. Byl nastíněn způsob práce skupin – RT činnost PS zajistí organizačně, administrativně a materiálně (pracovní smlouvy, technika, občerstvení), případně zajistí lektory (budou-li potřeba). Členové PS se minimálně účastní jednání a připomínkují materiály (možno komunikovat i elektronicky), jinak se fantazii meze nekladou, záleží na ochotě členů PS investovat čas do jejich činnosti. Aktivní členové PS budou honorování odměnou 200 Kč/hodinu (aktivní = testuje pomůcku, zpracovává podklady MAP, organizuje školení apod.), vedoucí PS, který svolá schůzku, připraví podklady, zpracuje a rozešle zápis z jednání a který dále organizuje další aktivity PS v rámci budování kapacit, bude honorován částkou 250 Kč/hodinu.

Po tomto úvodu byli účastníci jednání seznámeni s výstupy dotazníkového šetření MŠMT ohledně potřeb škol v oblasti vzdělávání. Byl jim představen výtah z tohoto dotazníkového šetření týkající se právě a jen MŠ.

Poté bylo přistoupeno k zpracování SWOT analýzy potřeb MŠ na území ORP Podbořany. Pracovalo se formou brainstormingu, výstupy se zapisovaly na flip chart. Po dohodě ve skupině jsme se zaměřili na čtenářskou pregramotnost (viz obrázky).

Před koncem jednání bylo dohodnuto, že další témata (matematická pregramotnost, inkluze, polytechnika, kreativita) budou řešena formou připomínek a podnětů k materiálům předpřipraveným RT. Tyto materiály budou zaslány členům PS elektronicky.

Zápis zapsala:

Mgr. Zdenka Lněníčková

výkonný manažer RT

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 10.11.2016, počet zobrazení : ( tento měsíc)