Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis seminář Inspirace pro podporu čtenářské gramotnosti žáků 15. a 22.10.2019

28.10.2019:
Dvoudenní seminář Inspirace pro podporu čtenářské gramotnosti žáků, se konal dne 15.10.2019 a 22.10. 2019 vždy od 13:30 do 16:30 hod v Masarykově ZŠ Lubenec, Karlovarská 181.

 

Zápis z 15.10.2019

Je potřeba umět vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít informace. Dle
mezinárodního testování PIRLS, které proběhlo na přelomu dubna a
května 2019 pro žáky 4. ročníků, bylo zjištěno, že existují rozdíly mezi
chlapci a dívkami. Vše souvisí i s nabídkou knih – zatímco pro dívky je
na trhu široká škála knih, pro chlapce se jedná pouze o encyklopedie,
komiksy a fantasy literaturu. Velkou roli samozřejmě hraje i vlastní
individualita dítěte. Je důležitý i didaktický potenciál textu.
Děti číst nechtějí, velkou měrou pomáhají čtenářské dílny. Čítanky, které
se používají ve škole, také nejsou vhodné pro rozvoj čtenářské
gramotnosti – neobsahují ucelené texty, které jsou právě pro rozvoj čtení
klíčové. Pro práci s texty je lépe si připravit text vlastní.
Účely čtení jsou jak pro získání literární zkušenosti (ucelené texty, krátké
příběhy nebo povídky – čtení pro radost), tak pro získání a používání
informací (čtení jako nástroj pro vzdělávání – učební texty, články, letáky
– souvislé a nesouvislé texty). Porozumění slouží jak k vyhledávání
informací, tak k vyvozování, interpretaci (motiv jednání, poselství
propojené s vlastními zkušenostmi), posuzování textu i dalšími postupy.
Při práci s textem je důležité vytvořit charakteristiku (téma, hl. myšlenka,
záměr a postoj autora, hl. postava, prostředí, zápletka…). U
informačního textu hraje roli výstavba textu, slovní zásoba, grafické
prvky i členění textu.
V průběhu semináře byla důležitá nejen teoretická část, ale i část
praktická, v rámci které účastníci pracovali s textem a snažili se teorii
propojit s praxí. Diskutovalo se o jednotlivých částech textu při práci se
žáky ve třídě.
Byla zmíněna strategie pro učitele (hlasité přemýšlení, hodnocení ve
formativní funkci (bez použití známek), popisná zpětná vazba, didaktický
potenciál textu i vyvážená výuka). Jednotlivé metody byly opět prakticky
prozkoušeny při práci s textem. Skládankové učení je např. výbornou
metodou – vytvoří se expertní skupiny (každý je odborník na něco) –
jednotlivé skupiny samostatně pracují na úkolech, pak se vrátí do
původní skupiny (různí odborníci) – skupina je závislá na tom, co
odborník zjistí. Všichni jsou tak zapojeni. V rámci strategií se
prozkoušela metoda čtení s modelováním a čtení s tvorbou otázek.
Další část semináře bude zaměřena víc na praktické ukázky a na práci
s textem.
Seminář byl pro všechny velmi inspirující a přínosný, účastníci se těšili
zároveň i na druhou část, která bude zaměřena víc na praxi.

Zapsala: Renata Adámková

 

Zápis z 22.10.2019

V druhé části byly zmíněny jednotlivé postupy porozumění. V rámci
charakteristiky textu (mapy textu) se řešil rozbor literárního textu
s určením hlavní postavy, prostředí, zápletky, literárních prostředků
(stručná charakteristika). Stanovení této stručné charakteristiky je
důležité žáky naučit již od útlého věku. Učitel klade otázky, dítě se na ně
snaží odpovědět v závislosti na pochopení textu. Toto se hodnotí
formativně (beze známek), ale toto hodnocení je velmi důležité.
Následně se vše ještě krátce zrekapituluje, aby se učitel ujistil o tom, že
dítě chápe, o čem je text.
Byly zmíněny metody pro učitele českého jazyka – čtenářské portfolio
(přehled o tom, co dítě četlo – možná inspirace pro ostatní), debata
s nepřítomným autorem (např. formou dopisu, reference o díle, o
spokojenosti či nespokojenosti), dílny čtení, dramatizace, literární dopisy,
literární kroužky (děti mají určité role), podvojný deník (dítě si vybere
nějaký úryvek, který ho zaujal, napíše komentář proč ho to zaujalo, poté
učitel napíše svůj komentář – složité, těžké), poslední slovo patří mně,
převyprávění příběhu, referát o knize, řízené čtení, tvorba vlastní knížky.
Všechny tyto metody byly detailně rozebrány a ukázány na příkladech.
Na tomto dvoudenním semináři byly opravdu detailně rozebrány
jednotlivé aspekty, které jsou pro rozvoj čtenářské gramotnosti důležité,
byly popsány metody, jakým způsobem s dětmi ve škole pracovat, na co
si dát pozor a hlavně si všichni zúčastnění vše mohli procvičit přímo
v praxi, na jednotlivých textech, v rámci praktické části semináře. Všichni
byli spokojení, obohaceni o spoustu nových poznatků a zkušeností.

Zapsala: Renata Adámková

Galerie :

Článek vyšel : 28.10.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)