Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář Inspirace pro podporu čtenářské gramotnosti 9.12.2019

17.12.2019:
Seminář se konal 9.12.2019 od 14:00 hod v ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000. Časová dotace: 2,5 hod Jméno lektora: Mgr. Hana Podešvová

 

Cílem pedagogů by mělo být naučit žáky schopnosti rozeznat, kdy
potřebují informace, umět je vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít a
také čtením a psaním vést žáky ke kritickému myšlení.
Pedagogové byli na semináři seznámeni s výsledky mezinárodního
šetření PIRLS, TIMSS a PISA, byly probírány rozdíly mezi dívkami i
chlapci a zároveň i mezi jednotlivými kraji.
Další část semináře se věnovala přípravě textu pro výuku. Probíraly se
sledované účely čtení (ze zájmu a pro radost, jako nástroj pro vzdělávání
a pak čtení pro získání literární zkušenosti a pro získání a používání
informací). Při práci s textem se řešily postupy porozumění –
vyhledávání informací, vyvozování, interpretace, posuzování textu a
další, jako např. vyjasňování významu slov, předvídání aj. Dětem jde
nejvíce vyhledávání informací. Vyvozování jim moc nejde – nechtějí
přemýšlet. Svou pedagogickou práci je třeba zaměřit při práci s textem
na to, kde je problém.
Při práci s charakteristikou textu se vytváří tzv. mapa textu - kromě
tématu, hlavní myšlenky, záměru a postoje autora se v literárním textu
rozebírají hlavní postavy, prostředí, zápletka i literární prostředky, jako
např. obrazná vyjádření, nespisovné výrazy, dialogy a další.
V informačním textu se řeší výstavba textu, slovní zásoba, grafické prvky
a členění. Učitel modeluje formou hlasitého přemýšlení, sleduje, jak se
dětem daří, vyhodnocuje a dle toho mění způsob práce, využívá popisné
zpětné vazby. Dalším důležitým bodem je výběr textu vzhledem
k dovednosti, kterou chci naučit a vyvážená výuka.
Probíraly se metody čtení – čtení s předvídáním, s otázkami,
I.N.S.E.R.T., myšlenková mapa, pětilístek, vyvozování z textu,
předvídání z vodítek, skládankové čtení, vyhledávání klíčových slov,
strategie kladení otázek i učení se navzájem.
Pedagog – učitel českého jazyka – využívá např. tyto metody –
čtenářské portfolio, debata s nepřítomným autorem, dílna čtení,
dramatizace, literární dopisy, literární kroužky (děti mají své role),
podvojný deník, poslední slovo patří mně, převyprávění příběhu, referát
o knize, řízené čtení či tvorba vlastní knížky.
Všichni zúčastnění měli následně možnost si v praxi vyzkoušet různé
techniky i praktické přístupy. Seminář byl dle zpětné vazby velmi
přínosný, pedagogům přinesl spoustu zajímavých i nových informací.


Zapsala: Renata Adámková

Galerie :

Článek vyšel : 17.12.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)