Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Seminář Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách – zákonné povinnosti dle platné legislativy 30.5.2017

2.6.2017:
Dne 30.5.2017 se konal seminář od 9:00 do 14 hod v ZŠ Kryry, školní knihovna. Lektoroval Ing. Vilém Koutník, CSc.

 

Seminář se uskutečnil přímo z podnětu pedagogů škol vyučujících chemii a z podnětů vedení škol. Důvodem byla neustále se měnící legislativa k problematice nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHLAS), její nepřehlednost, komplikovanost a náročnost na dotčené osoby. Pedagogové se v této legislativě již nestíhají orientovat, ředitelé se obávají postihů od kontrolních orgánů a celkově situace vede k tomu, že z předmětu, jehož nosným prvkem jsou praktika, se stává předmět teoretický, který praktickou část zcela opouští a vynechává, což je bezesporu vývoj nežádoucí. Některé školy dokonce zcela zrušili učebny chemie a kabinety chemie a předmět vyučují pouze za využití instruktážních videí.

Lektor je odborníkem zabývajícím se přípravou chemické legislativy, zároveň působí jako ředitel střední školy a zároveň je aktivním tvůrcem a porotcem chemických soutěží pro ZŠ a SŠ. Je tedy osobou nanejvýš povolanou věnovat se tématu nakládání s CHLAS.

V úvodu semináře lektor účastníky seznámil s vývojem chemické legislativy a s její návaznosti na legislativu evropskou. Podrobněji seznámil přítomné s nařízením EPaR č. 1907/2006 REACH, které na celoevropské úrovni upravuje povinnosti všech osob, jež nakládají s CHLAS. Pedagogy a ředitele seznámil s tím, co konkrétně se z tohoto předpisu týká jich.

Dále pohovořil o Globálně harmonizovaném systému klasifikace a označování chemikálií (GHS) a o jeho cílech a o novém předpisu – nařízení EPaR č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení

látek a směsí (CLP), který je podzákonným předpisem ke GHS. Speciálně zdůraznil, jaké pojmy se užívají teď, jaké dříve, jak proběhlo sjednocení pojmosloví a na co je potřeba dbát při označování látek ve škole.

Výsledkem klasifikace jsou třídy a kategorie nebezpečnosti a H-věty (signální slova a výstražné symboly) a P-pokyny. V rámci CLP se sleduje fyzikální bezpečnost látek a směsí (16 tříd nebezpečnosti, 45 kategorií míry nebezpečnosti – výbušniny, hořlavé plyny), nebezpečnost pro zdraví (10 tříd rozdělených do 23 kategorií – akutní toxicita, žíravost/dráždivost pro kůži) a nebezpečnost pro ŽP (3 třídy rozdělené do 6 kategorií – akutně nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí, nebezpečnost pro ozónovou vrstvu).

Lektor se dále podrobně věnoval seznámení účastníků s novými výstražnými symboly pro jednotlivé třídy a kategorie CHLAS a dále podrobněji vysvětlil signální slova, H-věty (standardní věta o nebezpečnosti) a P-pokyny (pokyny pro bezpečné zacházení). Detailně také srovnal starou a novou kategorizaci CHLAS podle CLP.

Dále se lektor detailně věnoval povinnostem, které pro vedení škol, pedagogické, ale i nepedagogické (provozníú zaměstnance škol plynou, ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhl. Č. 180/2015 Sb., NV č. 361/2007 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými CHLAS a ČSN 01 8003, která stanoví zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.

Účastníky kurzu upozornil na fakt, že laboratoře z Ch jsou ze zákona povinné a nelze se jim vyhnout tím, že praktika zrušíme. Je nutné vše legislativně i personálně ošetřit, nikoliv chemii převést do teoretické roviny. Zajímavým poznatkem také bylo, že proškoleni v nakládání s CHLAS musí být nejen pedagogové, ale i např. uklízečky (chemické čistící prostředky), školníci (Roundup apod.). Také lektor upozornil na povinnost pracovat s CHLAS v souladu s rostlinolékařským zákonem.

Na základě toho si účastníci vyžádali další 2 semináře k CHLAS – jednak seminář s KHS, která specifikuje požadavky na bezpečnostní listy, jednak seminář se SRS, která proškolí pracovníky škol v nakládání s běžnou chemií.

Účastníci obdrželi od lektora písemné vytištěné materiály s informacemi o probíraných reáliích. Seminář byl hodnocen velmi pozitivně jako přínosný a informačně saturovaný.

Zapsala:

Zdenka Lněníčková

(výkonný manažer projektu)

Přílohy :

Článek vyšel : 2.6.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)