Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Řídící výbor 26.1.2017

27.1.2017:
Dne 26.1.2017 se konalo od 17 hod jednání ŘV MAP ORP. Jednání se uskutečnilo v prostorách ZŠ Husova Podbořany, učebna IX. A (přízemí vlevo).

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Podbořany bylo svoláno pozvánkou rozeslanou e-mailem všem členům ŘV. Členové ŘV byli dále kontaktováni telefonicky s prosbou o potvrzení účasti.

Jednání ŘV se uskutečnilo v učebně IX.A v přízemí budovy ZŠ Husova 276 v Podbořanech.

Osobně přítomní byli dle prezenční listiny tito členové ŘV:

Mgr. Zdenka Lněníčková (MAS Vladař o. p. s.), Zuliko Vychytil (obec Krásný Dvůr) Mgr. Jana Šipošová (ZŠ Husova, Podbořany) Ing. Mgr. Romana Klimentová (ZŠ Lubenec) Mgr. Milan Armstark (ZŠ a MŠ Vroutek) Mgr. Ivana Bejčková (ZŠ a MŠ Krásný Dvůr) Mgr. Stanislava Jirásková (ZŠ TGM, Podbořany) Mgr. Eliška Vaňatová (ZŠ Příčná 847, Podbořany) Mgr. Stanislava Peterková (MŠ Lubenec) Iveta Haragová (MŠ Hlubanská, Podbořany) Bc. Martin Říhovský (ZUŠ Podbořany) Mgr. Kateřina Procházková (RMC Jonáš, z. s.) Monika Zlá (MC Jablíčko z Nepomyšle) Mgr. Edita Langpaulová (OKAP Podbořany, z. s.) Irena Preclíková (DDM Podbořany) Dále byli v zastoupení přítomni tito členové: Marcela Svejkovská (SOS Lubenec) (zastoupena na základě písemného pověření Bc. Davidem Šebestou) Romana Havrdová (rodič) (zastoupena na základě písemného pověření Mgr. Editou Langpaulovou) Mgr. Michaela Hofmanová (SZ Krásný Dvůr) (zastoupena na základě písemného pověření Mgr. Zdenkou Lněníčkovou) Kateřina Ausbuherová (Volnočasové centrum Bertík) (zastoupena na základě písemného pověření Danielou Melníkovou).

Omluveni: Ing. Alexandra Zdeňková (KÚ ÚK, KAP) Jiří Chaloupecký (obec Lubenec) Ing. Karel Honzl (město Podbořany) Bc. Vlasta Marková (VÚ, SUP, SŠ Buškovice) Jitřenka Beranová (družina ZŠ TGM, Podbořany)

Hosté: Bc. David Šebesta (MAS Vladař, o. p. s.), Daniela Melníková (Volnočasové centrum Bertík Kryry)

Program jednání:

1. Schválení programu

2. Seznámení s průběhem zpracování SR MAP ORP Podbořany

3. Seznámení s výstupy SR MAP ORP Podbořany

4. Seznámení s připomínkami k SR MAP ORP Podbořany a způsobem jejich vypořádání

5. Schválení SR MAP ORP Podbořany a Dohody o prioritách

 

ad 1) Jednání zahájila předsedkyně ŘV Mgr. Edita Langpaulová. Konstatovala, že v souladu s Jednacím řádem ŘV MAP OPR Podbořany je ŘV usnášení schopný. Seznámila přítomné s výše uvedeným programem. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Pro: 19 (15 přítomných + 4 v zastoupení) Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Program jednání byl schválen. Mgr. Langpaulová poté předala slovo výkonné manažerce MAP ORP Podbořany Mgr. Zdence Lněníčkové.

ad 2) Výkonná manažerka MAP na Podbořansku Mgr. Zdenka Lněníčková přivítala přítomné a stručně je seznámila s průběhem zpracování SR MAP ORP Podbořany. Popsala přítomným způsob zapojení jednotlivých aktérů a informovala je o tom, jakým způsobem byl SR komunikován. Podala zprávu o setkání pracovních skupin, o práci realizačního týmu a o způsobu připomínkování prostřednictvím e-mailové komunikace. Sdělila přítomným, že podrobný popis postupu zpracování SR MAP ORP Podbořany najdou v kapitole 2 SR MAP ORP Podbořany.

Usnesení: Přítomní vzali na vědomí informaci o způsobu zpracování SR MAP ORP Podbořany.

ad 3) Mgr. Lněníčková představila přítomným konečnou podobu dokumentu SR MAP ORP Podbořany. Informovala je o tom, že dokument je členěn na kapitoly podle zaměření jednotlivých pracovních skupin MAP, přičemž kapitola 3.1 je věnovaná předškolnímu vzdělávání, kapitoly 3.2. – 3.6. vzdělávání na ZŠ. Kapitola věnovaná předškolnímu vzdělávání je dále podrobně rozpracována v 5 podkapitolách, jejichž témata se shodují s tématy kapitol týkajících se ZŠ. Každá kapitola je členěna na SWOT analýzu, zpracování priorit a specifických cílů, včetně indikátorů jejich naplnění, a na část popisující vazbu cílů na povinná, doporučená a volitelná témata MAP. Informovala přítomné o tom, že každá kapitola má 3 priority, které se obecně týkají podobného problému – vybavení škol a neziskových a ostatních spolupracujících organizací, vzdělávání pedagogů a pracovníků NNO a ostatních spolupracujících organizací a pak vzájemné spolupráce škol a ostatních partnerů MAP. Poslední kapitola SR je věnována Dohodě o investičních prioritách IROP, které jsou zpracovány v tabulkové podobě požadované MŠMT a MMR. Všichni přítomní obdrželi návrh SR MAP k připomínkování, proto byli vyzváni k dotazům ohledně výstupů MAP. Žádné dotazy nebyly vzneseny.

Usnesení: Přítomní vzali na vědomí výstupy SR MAP ORP Podbořany.

ad 4) Materiál byl postupně po kapitolách posílán k připomínkování členům jednotlivých pracovních skupin. Připomínky zaslané realizačnímu týmu byly před rozesláním dokumentu členům ŘV zapracovány do dokumentu a připomínkující byli informováni o způsobu zpracování jejich připomínek. Po zapracování připomínek členů pracovních skupin byl dokument rozeslán k prostudování členům ŘV MAP ORP Podbořany. Písemně nebyly od členů ŘV obdrženy žádné připomínky. Mgr. Lněníčková vyzvala k dotazům, námětům a námitkám. Žádné nebyly na jednání ŘV MAP ORP Podbořany vzneseny.

Usnesení: Přítomní vzali na vědomí informaci o způsobu připomínkování a zapracování připomínek SR MAP ORP Podbořany. Mgr. Lněníčková předala slovo předsedkyni ŘV Mgr. Editě Langpaulové za účelem hlasování o schválení SR MAP ORP Podbořany.

ad 5) Členové ŘV MAP ORP Podbořany byli Mgr. Langpaulovou vyzváni k hlasování o schválení Strategického rámce MAP ORP Podbořany (včetně Dohody o investičních prioritách). Každý člen ŘV měl jeden hlas, členové zastupující jiné členy po dvou hlasech.

Pro: 19 (15 přítomných + 4 v zastoupení) Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání ORP Podbořany včetně Dohody o investičních prioritách byl jednohlasně schválen.

Mgr. Langpaulová poděkovala přítomným za spolupráci i za výsledek hlasování a jednání ŘV ukončila s tím, že konečná podoba Strategického rámce MAP ORP Podbořany bude všem zaslána společně se zápisem z jednání.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 27.1.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)