Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Základní škola Měcholupy oslavila Den Země projektem Světová škola + Mladí ladí D-dur + Ukliďme Česko

29.4.2019:
Článek od paní učitelky Mgr. Heleny Gondekové.

V této době slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším
sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
Základní škola Měcholupy se chlubí již několik let titulem Ekoškola a titulem Světová škola. Zapojuje se do
mnoha projektů celorepublikových, ale i mezinárodních. V těchto projektech často vyniká a slaví úspěchy.
Pořádá akce, výlety, dny pro žáky, vedení obce i širokou veřejnost. Jejím cílem je chránit životní prostředí.
Žáci sbírají druhotné suroviny, které postupují recyklaci, propagují šetření elektřinou, řešili problematiku
emisí a imisí i šetření vodou. V letošním roce se v rámci zapojení do projektu Mladí ladí D-Dur a Světová
škola věnovali možnostem, jak přispět ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Žáci
na základě zmapování a interpretování kontextu místa navrhli, kam by měla směrovat budoucnost obce nebo
její části v horizontu cca 4 let. Vybrali si zvelebení autobusové zastávky. Místně zakotvené učení
povzbuzuje osobní růst a změnu a přispívá tak k vytvoření představy o udržitelné obci a k jejímu
skutečnému naplnění. Silná vazba a láska k domovu je důležitým předpokladem pro to, aby člověk aktivně
přistoupil ke správě obce a péči o ni. Žáci získali povědomí, že všechno je jen na nás na lidech, na lidských
aktivitách, které mohou kladně i záporně ovlivnit životní prostředí a každý by měl jejich dopad promýšlet.
Hodnotili a upravili své počínání z hlediska trvalé udržitelnosti života na Zemi. V rámci školy
prostřednictvím projektů žáci pečují o zdravé životní prostředí nejen v obci, ale na celé planetě. Vymalovali
autobusovou zastávku v blízkosti školy, již několik let v rámci projektu Ukliďme Česko pravidelně upravují
okolí školy i obce za pomoci vedení městyse Měcholupy, šli příkladem, motivovali a motivují veřejnost k
velebení obce, k veřejně prospěšné činnosti a ukazují svým příkladem, že někdy málo znamená více. Je
potřeba si uvědomit důležitost globálních rozvojových témat ve výchově a vzdělávání žáků. Globální
vzdělávání vede k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Přispívá tak k tomu,
abychom dokázali nacházet způsoby, jak spolu žít s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů
planety. Lidé, místa, ekonomiky a životní prostředí jsou v rámci naší planety propojené a vzájemně závislé.
Globální vzdělávání pomáhá lidem orientovat se ve světě, porozumět jeho propojenosti a uvědomovat si
svůj vliv a roli v něm. Usiluje o větší sociální spravedlnost a udržitelnost ve světě. Jde o celoživotní proces,
který rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, jež lidem umožňují spolupodílet se na řešení
lokálních i globálních problémů. Letošní Den Země se obzvlášť vydařil, sluníčko svítilo a žáci se v rámci
filozofie Světové školy učili, zjišťovali a jednali. Doufejme, že krásně vymalovaná zastávka, kterou
slavnostně starostka Měcholup otevřela přestřižením pásky, se bude dlouho pyšnit svým krásným kabátem.

Mgr. Helena Gondeková, Základní škola Měcholupy

Galerie :

Článek vyšel : 29.4.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)