Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

PS čtenářská gramotnost 5.6.2017

6.6.2017:
Dne 5.6.2017 se konalo jednání pracovní skupiny čtenářská gramotnost. Jednání probíhalo v prostorách ZŠ Husova, Podbořany.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

PRO ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST, KOMPETENCE V UŽÍVÁNÍ ČIZÍHO JAZYKA A

PODPORU KULTURNÍHO POVĚDOMÍ A VYJÁDŘENÍ ŽÁKŮ

5. 6. 2017

V pondělí 5. 6. 2017 se v prostorách ZŠ Husova v Podbořanech sešla pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost, pro zvyšování kompetencí žáků i pedagogů v používání cizího jazyka a pro podporu kulturního povědomí a vyjádření žáků.

Přítomno bylo 5 zástupců ZŠ, 1 zástupce NNO a 1 zástupce realizátora (viz prezenční listina). Žádný z přítomných nebyl stálým členem pracovní skupiny.

Tématem jednání pracovní skupiny bylo zahájení plánování aktivit a projektů k naplnění jednotlivých strategických priorit a cílů SR MAP ORP Podbořany.

Účastníkům pracovní schůzky byly postupně předloženy jednotlivé strategické cíle pro danou kapitolu strategického rámce a formou brainstormingu byly navrhovány dílčí aktivity, které by mohly pomoci naplnit cíle. Vzhledem k ostychu přítomných byly pro brainstorming použity lepící štítky, na které účastníci jednání zapisovali své nápady. Ty byly poté přečteny a v případě nejasností jejich navrhovatelem vysvětleny tak, aby všem přítomným bylo jasné, co tím navrhovatel myslel. Člen realizačního týmu poté tyto nápady přiřadil k adekvátním cílům.

Výstupy jednání jsou uvedeny níže. Do textu SR pro ČG jsou vepsány možnosti plnění jednotlivých cílů. U cíle, kde možnosti chybí, nevznesli přítomní žádný nápad k jeho plnění.

MOŽNOSTI PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH PRIORIT A CÍLŮ

 

PRIORITA 3.2.A

Základní školy, neziskové a ostatní spolupracující organizace budou mít dostatečné prostory, vybavení, pomůcky a materiál potřebný pro podporu čtenářské gramotnosti, výuku cizího jazyka a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků a výuka výše uvedených témat bude dostatečně personálně zajištěná.

3.2.A1

Do roku 2018/2019 budou ZŠ/spolupracující NNO a ostatní organizace dostatečně personálně zajištěné tak, aby se pedagogové ZŠ/pracovníci NNO a ostatních organizací mohli pravidelně vzdělávat, individualizovat výuku (půlené třídy, pracovní skupiny) a pořádat mimořádné aktivity v rámci i nad rámec výuky, stejně jako zabezpečit mimoškolní a volnočasové aktivity.

Možnosti plnění:

 • Půlené hodiny na všechny výchovy

3.2.A2

Do roku 2018/2019 budou ZŠ, jež dosud nemají vlastní knihovnu, disponovat vlastní knihovnou, která bude vybavena nejen aktuální a kvalitní domácí literaturou vhodnou pro podporu čtenářské gramotnosti, ale i cizojazyčnou literaturou pro rozvoj kompetencí pro užívání cizího jazyka, anebo budou mít v době vyučování i po ní přístup do stejně vybavené obecní knihovny. Tam, kde je to technicky a organizačně možné, budou NNO a ostatní spolupracující organizace disponovat přístupem do knihovny ZŠ nebo do obecní knihovny.

Možnosti plnění:

 • Prostory pro knihovnu (otevřené police, koberec, polštářky, větší výběr knih) – ve spolupráci s městskou knihovnou

3.2.A3

Do roku 2018/2019 budou ZŠ disponovat prostory a moderními informačními a komunikačními technologiemi pro rozvoj čtenářské gramotnosti a kompetencí pro užívání cizího jazyka. Tam, kde je to technicky a organizačně možné, budou NNO a ostatní spolupracující organizace užívat prostory i výše uvedené technologie v místní ZŠ.

Možnosti plnění:

 • Zřídit veřejné prostory – čítárny + herny (deskové hry – možnost půjčit hru o přestávce)
 • Venkovní učení – četba (altánek)
 • Relaxační sedací vaky
 • Čtečky
 • Polep schodů na chodbě nepravidelnými slovesy (AJ)

3.2.A4

Do roku 2018/2019 budou ZŠ/NNO a ostatní spolupracující organizace disponovat dostatečnými prostory, vybavením, materiálem a pomůckami pro rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků. Tam, kde je to technicky a organizačně možné, spolupracují ZŠ/NNO a ostatní spolupracující organizace se GaSOŠ Podbořany, DDM a ZUŠ v Podbořanech při využívání speciálního vybavení pro rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků.

Možnosti plnění:

 • Interaktivní výtvarná dílna
 • Hudební učebna, sál
 • Učebna na VV (více umyvadel) - ateliér
 • Zrcadlová hudebna (dramatický výchova)
 • Drumbeny (30 ks)

3.2.A5

Do roku 2019/2020 bude tam, kde je to smysluplné a kde se dosud taková výuka nerealizuje, probíhat výuka ČJ a cizího jazyka v půlených třídách.

Možnosti plnění:

 • Otevřít třídu s menším počtem žáků než je 15 pro ČG a cizí jazyky.

PRIORITA 3.2.B

Pedagogové ZŠ/pracovníci NNO a ostatních spolupracujících organizací budou vzděláváni v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti a rozvoje kompetencí k užívání cizího jazyka a v oblasti rozvoje kulturního povědomí a vyjádření žáků a budou sdílet své znalosti, dovednosti, zkušenosti a dobrou praxi.

3.2.B1

Do roku 2018/2019 bude v regionu vytvořena platforma pro sdílení zkušeností, dovedností a dobré praxe mezi učiteli, jednotlivými školami, pracovníky neziskových organizací a ostatních spolupracujících subjektů.

Možnosti plnění:

 •  

3.2.B2

Pedagogové ZŠ/pracovníci NNO a ostatních spolupracujících organizací jsou vzděláváni v interaktivních a méně tradičních metodách výuky v oblasti čtenářské gramotnosti a výuky cizích jazyků (metoda E-U-R, muzikoterapie, metoda paralelní dvoujazyčné četby apod.); vzdělávání probíhá dle možností přímo v regionu.

Možnosti plnění:

 • Tvůrčí psaní – sehnat lektora
 • Tvůrčí psaní

3.2.B3

Pedagogové ZŠ/pracovníci NNO a ostatních spolupracujících organizací jsou jazykově vzděláváni ve spolupráci s pedagogy ZŠ/SŠ nebo ve spolupráci s lektory NNO a ostatních organizací; vzdělávání probíhá dle možností přímo v regionu.

Možnosti plnění:

 •  

3.2.B4

Pedagogové ZŠ/pracovníci NNO a ostatních spolupracujících organizací jsou vzděláváni v přípravě interaktivních edukačních programů pro výuku kulturního povědomí a vyjádření žáků; vzdělávání probíhá dle možností přímo v regionu.

Možnosti plnění:

 •  

3.2.B5

ZŠ ve spolupráci s NNO/ostatními organizacemi organizují v oblasti čtenářské gramotnosti, výuky cizích jazyků a výuky v oblasti rozvoje kulturního povědomí a vyjádření žáků a popularizačně-vzdělávací akce pro rodiče samotné či pro celé rodiny s dětmi.

Možnosti plnění:

 • Školní časopis

3.2.B6

Do roku 2018/2019 absolvují učitelé náslechy, stínování, hospitace vzorových hodin v daném předmětu.

Možnosti plnění:

 • Výjezd do mostecké knihovny

3.2.B7

Do roku 2019/2020 absolvují pedagogové ZŠ a pracovníci spolupracujících organizací vzdělávání v metodách a technikách přípravy a vedení volnočasových a mimořádných školních aktivit nad rámec výuky tak, aby nabízené volnočasové a mimořádné školní aktivity nabízely kvalitní vzdělání.

Možnosti plnění:

 • Redaktoři z Ústeckého deníku (tisk novin, časopisy)
 • Pozvat odborníka na dramatickou výchovu (kurz herectví, kurz „Jak se stát youtuberem?)
 • Divadelní workshopy
 • Workshop tvorba blogu

3.2.B8

Do roku 2018/2019 alespoň 1x přímo v regionu absolvují pedagogové ZŠ/pracovníci neziskových a ostatních organizací školení k přípravě žáků na celostátní soutěže v oblasti čtenářské gramotnosti, výuky cizích jazyků a kulturního povědomí a vyjádření žáků (olympiády z ČJ, Aj atd., Mladý Demosthenes apod.)

Možnosti plnění:

 •  

PRIORITA 3.2.C

Základní školy spolupracují s rodiči, neziskovými a ostatními organizacemi při organizaci a realizaci aktivit na podporu čtenářské a jazykové gramotnosti a na podporu rozvoje kulturního povědomí a vyjádření žáků v rámci i nad rámec výuky i v mimoškolních a volnočasových aktivitách

3.2.C1

Od roku 2017/2018 budou ve školách/NNO a ostatních organizacích alespoň 2x měsíčně probíhat aktivity na podporu čtenářské gramotnosti (v rámci výuky či nad rámce výuky) (exkurze, autorská čtení, besedy se spisovateli apod.), z toho alespoň 1x za 2 měsíce půjde o aktivitu se zapojením rodičů.

Možnosti plnění:

 • Festivaly, ročníkové práce, které spoluorganizují děti
 • Zájezd na divadelní noci

3.2.C2

Od roku 2018/2019 budou ZŠ/NNO a ostatní organizace spolupracovat, tam, kde je to možné, s rodilými mluvčími při výuce cizích jazyků, a to jak při výuce pedagogů, tak při výuce dětí.

Možnosti plnění:

 •  

3.2.C3

Od roku 2017/2018 budou ZŠ/NNO a ostatní spolupracující organizace využívat k podpoře kulturního uvědomění a vyjádření dětí programů, kulturních akcí a aktivit nabízených ostatními ZŠ/NNO a ostatními spolupracujícími organizacemi v regionu i těsném sousedství.

Možnosti plnění:

 • Pravidelná školní představení v místě

3.2.C4

Do roku 2018/2019 budou ZŠ/NNO a ostatní organizace ve spolupráci s aktivními rodiči, NNO a ostatními spolupracujícími organizacemi nabízet aktivity nad rámec výuky (kroužky čtenářské gramotnosti, divadelní kroužky, recitační kroužky, kroužky výuky cizího jazyka a kroužky na podporu kulturního povědomí a vyjádření dětí).

Možnosti plnění:

 •  

3.2.C5

Do roku 2018/2019 uskuteční alespoň jedna ZŠ ve spolupráci s regionálními NNO a ostatními organizacemi pilotní projekt zaměřený na přeshraniční spolupráci v oblasti čtenářské gramotnosti, výuky cizího jazyka a rozvoje kulturního povědomí a uvědomění si dětí (příměstský výměnný tábor, sportovní utkání apod.)

Možnosti plnění:

 • Dvojjazyčný festival s partnerským městem

3.2.C6

Do roku 2018/2019 uskuteční alespoň jedna ZŠ ve spolupráci se ZUŠ Podbořany a s regionálními NNO a ostatními organizacemi pilotní projekt zaměřený na rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí.

Možnosti plnění:

 •  

3.2.C7

Do roku 2018/2019 budou na všech školách v regionu probíhat čtenářské dílny.

Možnosti plnění:

 • Komiksy

3.2.C8

Do roku 2018/2019 zrealizují alespoň některé ZŠ ve spolupráci s NNO/ostatními organizacemi exkurzi, výměnný pobyt či hospitaci ve škole, která žákům umožňuje věnovat se některým velmi netradičním způsobům zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti a kulturního povědomí a vyjádření (školní rozhlas, televize …)

Možnosti plnění:

 • Školní televize
 • Návštěva archivů

3.2.C9

Do roku 2018/2019 se ZŠ budou účastnit celostátních soutěží na podporu čtenářské a jazykové gramotnosti a na podporu rozvoje kulturního povědomí a vyjádření žáků (olympiády, Mladý Demosthenes apod.)

Možnosti plnění:

 •  

3.2.C10

Do roku 2018/2019 budou žáci 3. – 5. tř. 1. st. a žáci 2. st. ZŠ vypracovávat ročníkové práce v oblasti čtenářské gramotnosti, jazykové gramotnosti a kulturního povědomí a vyjádření žáků.

Možnosti plnění:

 •  

OSTATNÍ

 • Relaxační pobyty pro učitele – prevence syndromu vyhoření

Zápis zapsala:

Mgr. Zdenka Lněníčková

výkonný manažer RT

Přílohy :

Článek vyšel : 6.6.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)